Uw specialist in
administraties en automatisering

Het laatste nieuws van Administratiekantoor Ritmeester

Het laatste nieuws van Administratiekantoor Ritmeester

Het laatste nieuws van Administratiekantoor Ritmeester

Laatst bijgewerkt met nieuwste informatie, al weer deel 19, 29 oktober 2020

Fiscale maatregelen Coronavirus

De ontwikkelingen volgen elkaar momenteel razendsnel op.

Wij plaatsen voor u aller eerst de meest actuele versie van De Fiscourant, deel 19, 2 september 2020. Daaronder volgen deel 18 en deel 17.
Berichten vanaf het 1e kwartaal tot en met eind augustus 2020 worden niet langer meer gepubliceerd. Uiteraard kunt u bij ons deze vanaf nummer 1 tot en met 16 bij ons opvragen.

Succes.

 

 


De Fiscourant

Inleiding 
De tweede golf in de coronacrisis is een feit. De nieuwe verscherpte maatregelen hebben voor sommige sectoren opnieuw verstrekkende gevolgen. Daarom is er een aanvullend steunpakket bekendgemaakt. In deze editie gaan we in op de aanvullende steun- en enkele andere maatregelen, die zijn getroffen sinds de laatste Fiscourant special.

In deze editie van de Fiscourant praten we je graag bij over:

 • uitbreiding TVL-regeling
 • meer noodsteun
 • coronawet aangenomen in de Eerste Kamer
 • premiedifferentiatie Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)
 • aanvraag vaststelling NOW 2.0 uitgesteld
 • standaard 4416N
 • NVKS voor accountants gewijzigd
 • vaststellen tegemoetkomingen agrarische sector kan langer

Sociale zekerheid en arbeidsrecht

 

Uitbreiding TVL-regeling

De ministers Wiebes, Hoekstra en Koolmees hebben bekendgemaakt dat de TVL-regeling opengesteld wordt voor alle sectoren. Sommige sectoren vielen tot nu toe tussen wal en schip. Te denken valt bijvoorbeeld aan toeleveranciers en transportbedrijven. Om ook hen te ondersteunen komen alle bedrijven die meer dan 30% omzetverlies hebben, in aanmerking voor de zogenoemde TVL-regeling. De tegemoetkoming kan oplopen tot maximaal € 90.000 euro. De openstelling voor alle bedrijven geldt alleen voor het laatste kwartaal van 2020.

 

Meer noodsteun

Er komen nog meer aanvullingen op het steunpakket. Eerder lekte bijvoorbeeld al uit dat er eenmalig een extra uitkering komt voor horecabedrijven die vanwege de coronacrisis gesloten zijn. Zij krijgen een bedrag van 2,75% van het verlies aan omzet. Gemiddeld gaat het om € 2.500.
Daarnaast trekt het kabinet € 40 miljoen uit voor extra steun aan niet-gesubsidieerde theaterproducenten, € 11 miljoen voor de evenementensector en € 150 miljoen uit voor steun aan gemeenten die hun inkomsten drastisch hebben zien dalen. De exacte spelregels worden nog bekend gemaakt.

 

Coronawet aangenomen in de Eerste Kamer

De Coronawet is aangenomen in de Eerste Kamer. De wet moet een stevigere juridische basis geven aan alle coronamaatregelen. Een voorbeeld is de mondkapjesplicht. Veel zaken zijn nu nog geregeld via tal van noodverordeningen. Voor accountants geeft de Coronawet meer onderbouwing bij acties vanuit de NOCLAR. De wet gaat in op 1 december a.s. of zoveel eerder als mogelijk is.


Premiedifferentiatie Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Sinds dit jaar betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Daarbij moeten werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie betalen en afdragen voor vaste werknemers voor wie in een kalenderjaar meer dan 30% extra uren zijn verloond dan overeengekomen in het contract. Deze zogenoemde 30%-herzieningssituatie is in 2020 opgeschort. Ook in 2021 zal in deze situatie geen herziening worden toegepast.


Aanvraag vaststelling NOW 2.0 uitgesteld

Er komt veel werk op het UWV af door de uitvoering van meerdere regelingen tegelijkertijd. Daarbij is het van belang dat de uitvoering correct en begrijpelijk blijft voor werkgevers. Het UWV heeft aangegeven daarom niet het loket voor vaststelling van de NOW 2.0 te kunnen openen op 15 november 2020. Minister Koolmees heeft er daarom mee ingestemd dat de datum voor de aanvraag van de definitieve vaststelling NOW 2.0, wordt verschoven van 15 november 2020 naar 15 april 2021.


Accountancy

 

Standaard 4416N

Op 23 oktober jl. heeft de NBA de nieuwe standaard 4416N ‘Aan assurance verwante opdracht bij een Covid-19 gerelateerde subsidieregeling’ gepubliceerd. Deze standaard biedt de accountant de ruimte om bij COVID-19 gerelateerde subsidietrajecten een samenstellingsopdracht uit te voeren in plaats van een assurance-opdracht. De subsidieregeling zelf moet daarbij wel duidelijk aangeven in welke gevallen een ‘aan assurance verwante opdracht’ volstaat. Het betreft hier vaak agro-gerelateerde of branche-specifieke ondersteuningstrajecten, bijvoorbeeld de ‘Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19’. Deze subsidieregeling worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In de genoemde regeling betreft dit de subsidies boven de € 125.000. De regeling bepaalt in dat geval veelal dat NIET controleplichtige ondernemingen een samenstelstellingsopdracht mogen laten uitvoeren conform standaard 4416N. Bij ondernemingen die WEL controleplichtig zijn, moeten de  ‘overeengekomen specifieke werkzaamheden’ worden uitgevoerd conform standaard 4400N. In de regeling wordt bij subsidies tussen de € 25.000 en € 125.000 veelal een derdenverklaring gevraagd. De NBA heeft besloten dat de derdenverklaring bij de NOW- regeling onder de standaard 4400N valt. Dit is bij de overige COVID-19 gerelateerde regelingen niet het geval. De werkzaamheden zijn hier beperkter en de accountant kan de werkzaamheden, behorende bij de derdenverklaring, uitvoeren als ‘overige opdracht’. De Standaard treedt naar verwachting vandaag (29 oktober 2020) in werking.


NVKS voor accountants gewijzigd

De gewijzigde NVKS (Nadere voorschriften kwaliteitssystemen) zijn op 23 oktober jl. door de NBA gepubliceerd. De wijziging geldt per vandaag. Eén dag na de voorgenomen publicatie in de Staatscourant. De wijzigingen maken het voor belastingadviseurs en boekhouders die werkzaam zijn binnen een accountantskantoor (of het netwerk van het accountantskantoor), mogelijk om de derdenverklaring in het kader van de NOW-regeling af te geven.

Deze derdenverklaring kwalificeert voor accountants als een ‘aan assurance verwante opdracht’, waarop standaard 4400N van toepassing is. Onder de ‘oude’ tekst van de NVKS kon deze opdracht niet door een andere deskundige derde dan de accountant worden uitgevoerd, ondanks de toewijzing bij ministeriële regeling. De wijziging in de NVKS opent ook bij andere opdrachten, waarbij de derde deskundige op wettelijk basis bevoegdheden worden toegekend, de deur tot uitvoering door anderen dan de accountant. De regeling ten aanzien van de uitvoering van controle-, beoordelings- of samenstellingsopdrachten van historische informatie binnen het netwerk blijft bestaan. Deze werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door een accountant. Het is nu dus niet zo dat de fiscalist binnen het accountantskantoor de samenstellingsverklaring bij de jaarrekening mag gaan tekenen.


Agrarische sector

 

Vaststellen tegemoetkomingen agrarische sector kan langer

De vaststellingsperiode voor de ‘Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw’ en de ‘Tegemoetkoming fritesaardappeltelers’ is verder verlengd. Voor ondernemers in de sierteelt- en voedingstuinbouw en telers van fritesaardappelen was de uiterste datum van indiening 31 oktober 2020 en deze wordt 30 november 2020. De reden voor de verlenging van de termijn is dat de werkzaamheden die een accountant moet verrichten nog niet voor alle tegemoetkomingen zijn vastgesteld. Voor tegemoetkomingen tot € 125.000 kunnen aanvragen voor vaststelling inmiddels wel worden ingediend. Voor tegemoetkomingen boven dat bedrag vindt nog overleg plaats tussen de NBA en sectoraccountants, over de exacte protocollen voor het indienen van bewijsstukken.


De Fiscourant

Inleiding

De coronacrisis is een volgende fase ingegaan nu een tweede golf onafwendbaar lijkt of wellicht al is begonnen. Mede daarom wordt de coronasteun ook na 1 oktober 2020 voortgezet. Inmiddels zijn de aangekondigde maatregelen verwoord in goedkeurende besluiten en publicaties. In deze editie gaan we in op aanvullende informatie die is verschenen na de aangekondigde maatregelen die we in de vorige Fiscourant special opnamen.

In deze editie van de Fiscourant praten we je graag bij over:

 • nieuw besluit fiscale tegemoetkomingen coronacrisis per 1 oktober 2020
 • langer versoepelde fiscale regels tijdens betaalpauze hypotheek
 • hoe big is BIK?
 • meer bekend over NOW 3.0
 • de aanvraagperiode definitieve vaststelling NOW 1.0 gestart
 • de vermogenstoets bij Tozo 3.0 uitgesteld
 • gratis ontwikkeladvies wordt weer verkrijgbaar
 • kader derdenverklaring NOW 1.0-aanvragen voor accountants nog steeds vaag
 • wat als de assuranceverklaring bij NOW 1.0 níet goedkeurend is?
 • de herverzekering leverancierskredieten verlengd
 • Deadline aanvraag tegemoetkoming amateursportorganisaties nadert

Fiscaal

 

Nieuw besluit fiscale tegemoetkomingen coronacrisis per 1 oktober 2020

In dit besluit is de aangekondigde termijnverlenging tot 31 december 2020 opgenomen voor de meeste goedkeuringen uit het besluit van 16 juni 2020. Enkele goedkeuringen hebben een einddatum gekregen. Maar eerst de ruimere verlenging van het bijzondere uitstel van betaling en de daaropvolgende betalingsregeling.

Uitstel en betalingstermijn verder verlengd
In de vorige Fiscourant informeerden we je over de verlenging van de bestaande mogelijkheid tot bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden tot 31 december 2020 en de betalingsregeling die daarna zou ingaan. Beide verlengingen zijn uiteindelijk ruimer vormgegeven. Belastingplichtigen die voor 1 oktober 2020 de eerste aanvraag voor bijzonder uitstel van betaling van belastingen vanwege de coronacrisis hebben ingediend en gekregen, kunnen nu dat uitstel (tot en met 31 december 2020) laten verlengen tot 1 juli 2021 als zij nog steeds in financieel zwaar weer verkeren door de voortdurende coronacrisis. Als zij daarna beginnen met het aflossen van de tot eind 2020 opgebouwde belastingschuld, mogen zij daar langer over doen, namelijk 36 in plaatst van 24 maanden. In het voorjaar van 2021 krijgen zij een brief van de Belastingdienst met een voorstel voor een betalingsregeling.


Goedkeuringen met een einddatum

Een aantal goedkeuringen vervallen eind 2020:

 • het vanaf 12 maart 2020 ambtshalve vernietigen van betalingsverzuimboetes. De goedkeuring blijft in stand voor zover deze boetes uiterlijk op 31 december 2020 zijn opgelegd;
 • het uitblijven van sancties als een werkgever door de coronacrisis zijn/haar administratieve verplichtingen niet nakomt en het bieden van de gelegenheid om deze tekortkoming te herstellen, zodra dat kan. Als een werkgever bijvoorbeeld niet tijdig aan de identificatieplicht kan voldoen, blijft het anoniementarief achterwege als hij/zij de identiteit van de werknemer alsnog vaststelt, zodra dat in redelijkheid kan;
 • het ongewijzigd laten doorlopen van vaste reiskostenvergoedingen en andere vaste vergoedingen;
 • de versoepeling van de vaststelling van het gebruikelijk loon over 2020;
 • het uitstel van de publicatieplicht van de gegevens over 2019 van anbi’s. Dit uitstel vervalt al op 1 november a.s.

Langer versoepelde fiscale regels tijdens betaalpauze hypotheek

In een apart besluit zijn de versoepelde fiscale regels tot en met 31 december 2020 verlengd in het geval een belastingplichtige een betaalpauze voor rente aflossing heeft afgesproken met zijn/haar bank of andere hypotheekverstrekker. Daarnaast is de maximale duur van de betaalpauze verlengd van maximaal zes naar twaalf maanden. De betaalpauze moet aan de volgende drie voorwaarden voldoen om de versoepelde fiscale regels te mogen toepassen:

 1. u hebt in de periode 12 maart 2020 tot en met 31 december 2020 bij uw geldverstrekker gemeld dat u (dreigende) betalingsproblemen hebt door de uitbraak van het coronavirus;
 2. u en uw geldverstrekker zijn daarom een betaalpauze overeengekomen, die uiterlijk op 1 januari 2021 ingaat en die schriftelijk door de geldverstrekker wordt bevestigd;
 3. de looptijd van de betaalpauze bedraagt maximaal twaalf maanden.

Let op
Leent je cliënt van een niet-administratieplichtige – bijvoorbeeld familie of de eigen bv – dan gelden aanvullende voorwaarden.


Loonheffingen

 

Hoe big is BIK?

Om investeringen te blijven stimuleren ondanks coronatijd, komt er – als het aan het kabinet ligt – volgend jaar een nieuwe, tijdelijke (tot eind 2022) subsidieregeling: de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Tot 5 oktober jl. waren alleen de hoofdlijnen van deze nieuwe regeling bekend. Maar inmiddels is meer bekendgemaakt over de omvang en werking van de regeling. Daarbij is de regeling via een tweede nota van wijziging opgenomen in het Belastingplan 2021. Werkgevers die per bedrijfsmiddel minimaal € 1.500 investeren en minimaal € 20.000 per aanvraag, krijgen een investeringskorting, die zij kunnen verrekenen met de af te dragen loonheffing. De hoogte van de korting hangt samen met de omvang van het investeringsbedrag:

 • bij investeringen tot en met € 5 miljoen per kalenderjaar bedraagt de korting 3% van het investeringsbedrag;
 • bij investeringen boven € 5 miljoen bedraagt de korting 2,44% van het investeringsbedrag boven de € 5 miljoen.

De regeling is van toepassing op investeringen in bedrijfsmiddelen waarvan de investeringsverplichting op of na 1 oktober 2020 zijn aangegaan. De investeringen moeten tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en daarna binnen zes maanden in gebruik zijn genomen.

Let op
De BIK kan worden benut naast andere bestaande stimuleringsregelingen, zoals de KIA, EIA, MIA en VAMIL, mits aan de voorwaarden voor deze stimuleringsregeling wordt voldaan.


Sociale zekerheid

 

Meer bekend over NOW 3.0

De NOW 3.0 regeling zal medio oktober 2020 worden gepubliceerd in de Staatscourant. Vooruitlopend op die publicatie heeft minister Koolmees in zijn brief aan de Tweede Kamer van 30 september jl. al wat meer bijzonderheden bekendgemaakt. Zodra de exacte voorwaarden in de Staatscourant zijn gepubliceerd, verschijnt er een FisContact, waarmee jij je cliënten kunt informeren.

De belangrijkste wijzigingen van NOW 3.0 op een rij

 • NOW 3.0 geldt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 en is opgedeeld in drie tijdvakken van drie maanden: oktober tot en met december 2020, januari tot en met maart 2021 en april tot en met juni 2021. Deze drie tijdvakken vormen – na NOW 1.0 (eerste tranche) en NOW 2.0 (tweede tranche) - de derde, vierde en vijfde tranche in de NOW-regeling. Je kunt per tijdvak/tranche een afzonderlijke aanvraag indienen;
 • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf de vierde tranche (tweede tijdvak van de NOW 3.0): januari t/m maart 2021) omhoog van 20% naar 30%;
 • De steun over negen maanden kent een geleidelijke afbouw van de vergoedingspercentages: van 80% in de derde tranche (eerste tijdvak), naar 70% in de vierde tranche (het tweede tijdvak) en naar 60% in de vijfde tranche (het derde tijdvak);
 • In tegenstelling tot NOW 1.0 en NOW 2.0 mag de loonsom geleidelijk worden verminderd met 10% in derde tranche, met 15% in de vierde tranche en met 20% in de vijfde tranche zonder dat de NOW-subsidie lager wordt. De (vrijwillige) daling van de loonsom kan tot stand komen door natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door een vrijwillig loonoffer te vragen van werknemers;
 • De korting die in de NOW 2.0 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag via het UWV, keert niet meer terug;
 • Het maximaal te vergoeden SV-loon per werknemer zal in de vijfde tranche (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon (€ 4.845 per maand), in plaats van op 2x het maximum dagloon (€ 9.691 per maand).

Let op
Bij alle drie tijdvakken (derde, vierde en vijfde tranche) blijft de forfaitaire opslag van 40% voor de werkgeverslasten - zoals bij de NOW 2.0 - in stand.

Kortingen
In de NOW 3.0 worden de kortingen geschrapt die golden bij de NOW 1.0 en 2.0 bij het doen van een aanvraag tot ontslag van een werknemer om bedrijfseconomische omstandigheden.
Ten eerste vervalt in de NOW 3.0 de korting van 5% op het gehele subsidiebedrag als de werkgever bij grotere ontslagaanvragen geen overeenstemming heeft bereikt met de belanghebbende vakbonden of, bij gebreke daaraan, een andere werknemersvertegenwoordiging.
Ten tweede geldt in de NOW 3.0 niet meer dat 100% (in de NOW 2.0, 150% in de
NOW 1.0) van het loon van de werknemer die wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen, voor de gehele subsidieperiode in mindering wordt gebracht op de subsidie. De werkgever ontvangt dus subsidie over de loonkosten die hij tijdens de subsidieperiode heeft, zolang een werknemer in die periode daadwerkelijk in dienst is.

Inspanningsverplichting werkgever
In de NOW 3 wordt een nieuwe inspanningsverplichting opgenomen voor de werkgever om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk van de ontslagen werknemer. Het niet voldoen aan deze voorwaarde heeft een korting van 5% op het subsidiebedrag tot gevolg. Deze korting wordt toegepast als de werkgever geen contact heeft gezocht met het UWV in het kader van begeleiding van werk naar werk, terwijl hij wel bedrijfseconomisch ontslag voor een werknemer aanvraagt.

Geen bonussen of dividend
De voorwaarde dat er geen bonussen of dividend wordt uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht, blijft. In de eerste, tweede en derde tranche geldt dit voor 2020, maar voor de vierde en vijfde tranche van de NOW 3.0 geldt dit ook voor 2021.

Bepaling omzetdaling en loonsom
De wijze van het berekenen van omzetdaling blijft gelijk aan de NOW 1.0 en 2.0: de omzetdaling wordt bepaald door een vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te kiezen periode van drie maanden. Net als in de NOW 1.0 en 2.0 kan per tranche worden gekozen over welke periode de omzetdaling wordt berekend.
Als er al een aanvraag is ingediend voor NOW 2.0 en de subsidie is verleend, moet de periode van omzetdaling voor de derde tranche van NOW 3.0 aansluiten op die periode van omzetdaling waarvoor in NOW 2.0 subsidie is aangevraagd. Dit geldt vervolgens ook voor de drie tranches in de NOW 3.0. Als de NOW-subsidie wordt aangevraagd voor opeenvolgende tranches, moeten de omzetperiodes dus op elkaar aansluiten. Bepalend is de loonsom van juni 2020. Indien de polis-administratie voor de maand juni 2020 niet gevuld is, wordt uitgegaan van de loonsom van april 2020.

Aanvragen
Het UWV streeft ernaar het aanvraagloket voor het eerstvolgende aanvraagtijdvak vanaf  16 november 2020 tot 13 december 2020 te openen. Daarbij kan met terugwerkende kracht een aanvraag ingediend worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met  31 december).
Na het toekennen van de subsidie zal de aanvrager een voorschot van 80% ontvangen in drie termijnen.
Het aanvraagtijdvak voor de vierde tranche is 15 februari tot en met 14 maart 2021. Voor de vijfde tranche is het beoogde aanvraagtijdvak 17 mei tot en met 13 juni 2021.

Als een werkgever voor alle drie de tijdvakken subsidie heeft ontvangen, vindt de vaststelling voor alle drie de tranches plaats vanaf 1 september 2021, maar moet voor iedere tranche een aparte aanvraag om vaststelling worden gedaan. Nadere informatie over het vaststellingsproces volgt nog.

Overzicht
In onderstaand overzicht zijn de voorwaarden voor de drie NOW-regelingen opgenomen.

 

NOW 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0
Tranches 1 2 3 4 5
Maanden mrt  t/m mei 2020 juni t/m sept 2020 okt t/m dec 2020 jan t/m mrt 2021 apr t/m juni 2021
Referentiemaand loonsom jan 2020 mrt 2020 juni 2020 juni 2020 juni 2020
Minimum omzetdaling 20% 20% 20% 30% 30%
Opslag werkgeverslasten 30% 40% 40% 40% 40%
Vergoeding 90% 90% 80% 70% 60%
Maximum loon € 9.538 € 9538/
€ 9691
€ 9.691 € 9.691 € 4.845
Toegestane daling loonsom 0% 0% 10% 15% 20%
Korting ontslag UWV ja ja nee nee nee
Aanvraag voorschot     16 nov -
13 dec 2020
15 febr. t/m
14 mrt 2021
17 mei t/m
13 juni 2021
Aanvraag vaststelling vanaf 7 okt 2020 vanaf 16 nov 2020 vanaf 1 sept 2021 vanaf 1 sept 2021 vanaf 1 sept 2021

Aanvraagperiode definitieve vaststelling NOW 1.0 gestart

Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0-regeling, kunnen vanaf vandaag   (7 oktober) een aanvraag voor een definitieve berekening van de NOW 1.0 indienen bij het UWV. De definitieve vaststelling van NOW 1.0-subsidie kan leiden tot een nabetaling, maar ook tot een terugvordering als blijkt dat de werkgever te veel voorschot heeft gehad. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als het omzetverlies kleiner is dan de werkgever had verwacht bij de voorschotaanvraag of als de loonsom is gedaald.
Het UWV stelt de NOW-subsidie vast 52 weken na indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling. Vanwege het grote aantal aanvragen is gekozen voor deze lange beslistermijn.

Let op
Attendeer werkgevers erop dat de subsidieverlening wordt ingetrokken als zij niet binnen de gestelde termijn een aanvraag voor vaststelling van de NOW 1.0-subsidie hebben gedaan. Dit heeft tot gevolg dat het subsidievoorschot onverschuldigd is betaald en volledig wordt teruggevorderd.


Vermogenstoets bij Tozo 3.0 uitgesteld

Sinds 1 oktober 2020 is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) met negen maanden verlengd tot 1 juli 2021. Aanvankelijk was voorgesteld om in deze Tozo 3.0 een aanvullende beperkte vermogenstoets op te nemen. Die toets hield in dat als de ondernemer meer dan € 46.520 aan direct beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldo en aandelen, obligaties en opties e.d.) heeft, hij/zij niet in aanmerking zou komen voor Tozo 3.0. Het kabinet heeft echter inmiddels besloten om deze beperkte vermogenstoets nog niet in te voeren, maar uit te stellen tot 1 april 2021. Dit betekent dat de zelfstandig ondernemer voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021 een uitkering voor levensonderhoud kan aanvragen zonder dat er een beperkte vermogenstoets wordt uitgevoerd.


Gratis ontwikkeladvies wordt weer verkrijgbaar

In de steunmaatregel NOW 2.0 die tot 1 oktober 2020 liep, stond dat de werkgever zich verplicht moest inspannen om werknemers te stimuleren deel te nemen aan een ontwikkeladvies of scholing. Deze voorwaarde komt ook terug in de NOW 3.0-regeling van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021.
Werknemers konden vanaf 1 augustus 2020 (via de regeling NL Leert Door) via een loopbaanadviseur gratis ontwikkeladviezen vragen. Hier werd zoveel gebruik van gemaakt, dat het gestelde maximumaantal gratis ontwikkeladviezen al op 2 september jl. was bereikt. Aanvankelijk zou pas in 2021 weer budget beschikbaar komen voor het gratis ontwikkeladvies. De regering heeft dit echter naar voren gehaald, zodat vanaf 1 december a.s. er weer gratis ontwikkeladviezen beschikbaar zijn. Er is dan budget voor 50.000 adviestrajecten. De gratis ontwikkeladviezen zijn beschikbaar voor werknemers, maar ook voor zelfstandigen en andere werkzoekenden.


Accountancy

 

Kader derdenverklaring NOW 1.0-aanvragen voor accountants nog steeds vaag

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een toelichting gegeven op de werkzaamheden die een ‘derde’ moet verrichten bij het vaststellingsverzoek van een NOW 1.0-subsidieaanvraag. Het betreft de aanvragers die een voorschot hebben ontvangen van
€ 20.000 of meer, dan wel die een subsidie aanvraagt van € 25.000 of meer, maar onder de drempel blijven van € 100.000 respectievelijk € 125.000.
Het ministerie geeft aan over deze toelichting overeenstemming te hebben bereikt met de organisaties NBA, NOAB, RB en SRA. Niet-accountants kunnen nu waarschijnlijk aan de slag, maar voor accountants zijn de spelregels echter nog steeds niet duidelijk. Zo heeft de NBA nog niet bekend gemaakt of de opdracht moet worden uitgevoerd onder een specifieke accountantstandaard, en zo ja welke.

Uitleg vaststellingsformulier
De uitleg bij het vaststellingsformulier benoemt 27 aspecten die de betrokken derde moet bekijken. De werkzaamheden zijn dus vrij uitgebreid. De vragen zijn wel zo geformuleerd dat je die feitelijk kunt beantwoorden of afwerken.

Zonder nadere duiding van de NBA zou een dergelijke opdracht al snel een zogenaamde ‘4400’-opdracht zijn, leidend tot een rapport van feitelijke bevindingen. Ook als de NBA officieel zou verklaren dat de opdracht mag worden uitgevoerd als ‘Overige opdracht’, zal de algemene eis van zorgvuldig en professioneel werken voor accountants het nodig maken om in ieder geval ‘in lijn met’ Standaard 4400 te werken.

Of het al dan niet officieel een ‘4400’-opdracht is, maakt dus voor de inhoudelijke werkzaamheden in beginsel niet uit. Als 4400 officieel van toepassing wordt, zijn er wel twee belangrijke formele gevolgen: ten eerste moet de derdenverklaring dan altijd door een accountant worden getekend en ten tweede valt de opdracht dan in de kring van bij een accountantstoetsing te toetsen dossiers.

Wachten op extra handvatten NBA
De NBA is achter de schermen niet alleen naarstig aan het nadenken over welke beroepsregelgeving van toepassing wordt, maar ook over een voorbeeld opdrachtbevestiging. Wellicht volgen er nog zaken, zoals een aanvulling (specifiek voor accountants) op de derdenverklaring zelf. Zoals bekend heeft Fiscount voor de diverse verklaringen een Toolkit NOW-verklaring samengesteld (inclusief Webinar waarin het geheel wordt toegelicht).


Wat als de assuranceverklaring bij NOW 1.0 níet goedkeurend is?

Bij het vaststellingsverzoek van de NOW 1.0-subsidie moet in de volgende gevallen een assuranceverklaring van een accountant worden gevoegd:

 • aanvragen op het niveau van een werkmaatschappij i.p.v. op concernniveau; of
 • aanvragen boven de € 375.000; of
 • aanvragers die normaal al een controleplicht (van de jaarrekening) hebben.

In een op 5 oktober jl. gepubliceerde beleidsregel van het Ministerie van SZW worden de consequenties toegelicht wanneer de accountant geen goedkeurende verklaring afgeeft, maar een verklaring met beperking of een oordeelsonthouding.

Verklaring met beperking
Bij een verklaring met beperking heeft een organisatie een te grote fout of onzekerheid in haar omzetverantwoording om de accountant een goedkeurende verklaring af te kunnen laten geven. Een fout kan (en zal waarschijnlijk) worden gecorrigeerd, zodat alsnog een goedkeurende verklaring kan worden afgegeven. Bij een (te) grote onzekerheid die niet kan worden opgeheven, is dat niet mogelijk.
Bij een verklaring met beperking wordt de accountant gevraagd een pro forma berekening te maken voor de gevolgen van de omzetdaling. Op grond hiervan zal het UWV dan de aanvraag corrigeren.

Verklaring van oordeelonthouding
Een verklaring van oordeelonthouding wordt afgegeven indien de accountant niet heeft kunnen vaststellen dat de werkgever een volledig controleerbare omzetdaling opgeeft voor de NOW-subsidie of zich heeft gehouden aan de eisen t.a.v. de loonsom.

Dit komt dan doordat de accountant zich onvoldoende een oordeel heeft kunnen vormen over de controleerbaarheid en betrouwbaarheid van deze administratie of de toereikendheid van de administratieve organisatie. De hoofdregel is dan dat de subsidie in zijn geheel moet worden terugbetaald. Maar vindt de oordeelsonthouding zijn basis in ‘inherente beperkingen’, dan is de terugbetalingsboete slechts 10% (van het bedrag waarop de subsidie zonder korting zou zijn vastgesteld). Met ‘inherente beperkingen’ wordt gedacht aan ondernemingen waarbij de administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) (tijdelijk) ontoereikend is of is geworden ondanks de grootte van de organisatie door de omvang van de onderneming of coronagerelateerde omstandigheden.


Overig coronazaken

 

Herverzekering leverancierskredieten verlengd

De overheid staat momenteel garant voor verzekeringen van leverancierskredieten. Daarvoor is een overeenkomst gesloten met de verzekeraars. Deze overeenkomst zou eind 2020 aflopen, maar wordt nu verlengd tot en met 31 maart 2021. Feitelijk herverzekert de overheid de bestaande verzekeringsportefeuilles met kortlopende leverancierskredieten van alle deelnemende verzekeraars. De herverzekering moet kredietverzekeraars meer zekerheid geven dat kredieten worden terugbetaald, zodat zij niet langer kredietlimieten beëindigen of verlagen vanwege de coronacrisis. Het uiteindelijke doel is dat ondernemers geen problemen meer hebben bij het verkrijgen van kredieten om hun bevoorrading op peil te houden. Anderzijds zijn de leveranciers er zeker van dat zij worden betaald. Zo wordt een ‘domino-effect’ voorkomen van ondernemers die niet kunnen betalen naar leveranciers die daardoor ook in de problemen komen.


Deadline aanvraag tegemoetkoming amateursportorganisaties nadert

Amateursportorganisaties kunnen nog tot en met a.s. zondag 11 oktober een eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 3.500 aanvragen voor hun doorlopende lasten in de periode 1 maart tot 1 juni 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020. Daaronder worden verstaan de kosten aan gas, licht, water, belastingen en heffingen, hypotheeklasten of kosten die samenhangen met leningen en verzekeringen. Ook personeelskosten en onderhoudskosten die betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie kunnen worden betaald uit de eenmalige tegemoetkoming.

Voorwaarden
Met behulp van de SBI-code wordt bepaald of een organisatie voor de tegemoetkoming kwalificeert. De amateursportorganisatie krijgt de tegemoetkoming als zij door de coronamaatregelen in de genoemde periode(s) een omzetverlies van ten minste 20% heeft geleden. Ook de hoogte van de doorlopende lasten is hiervoor relevant. De amateursportorganisaties worden op grond van hun doorlopende lasten ingedeeld in categorie A of B. In categorie A worden de amateursportorganisaties ingedeeld die meer dan € 500 en minder dan € 4.000 doorlopende lasten hebben in een periode. In categorie B worden de amateursportorganisaties ingedeeld met een eigen sportaccommodatie en doorlopende lasten van ten minste € 8.000 in een periode, na aftrek van een ontvangen tegemoetkoming op grond van de TOGS of TVL.

Let op
Een amateursportorganisatie met doorlopende lasten van minder dan € 500 of tussen € 4.000 en € 8.000 komt niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.


De Fiscourant

Inleiding

Nu gisteravond (1 september) is aangegeven dat nagenoeg alle coronamaatregelen ongewijzigd zullen worden verlengd, zijn alle ogen weer gericht op het 3e steunpakket, zoals dat afgelopen vrijdag, 28 augustus, kenbaar is gemaakt. Immers, eind van deze maand (30 september) loopt het bestaande (2e) steunpakket af. Dit derde steunpakket vormt de hoofdmoot van deze Fiscourant special.

In deze editie van de Fiscourant praten we je graag bij over:

 • het belastinguitstel verlengd
 • de nieuwe goedkeuring reisaftrek
 • ook andere fiscale coronamaatregelen verlengd
 • de corona-afspraken over grensarbeid met België verlengd
 • de NOW verlengd met 9 maanden
 • de TVL met 9 maanden verlengd
 • de Tozo met 9 maanden verlengd
 • de vaststellingsperiode tegemoetkomingen agrarische sector verlengd
 • de nieuwe steunmaatregel voor binnenvisserij en kleinschalige kustvisserij
 • niet inloggen op Skypezitting komt voor risico van werkgever
 • de start aanvraagtermijn tegemoetkoming amateursportorganisaties uitgesteld
 • de-minimisverklaring bij Tegemoetkoming binnenvisserij en kleinschalige kustvisserij
 • inspanningsverplichting voor werkgevers

Fiscaal

Belastinguitstel verlengd tot eind 2020 – daarna betalingsregeling

De bestaande mogelijkheid tot uitstel van betaling van belastingschulden tot 1 oktober 2020 wordt verlengd tot en met 31 december van dit jaar. Vanaf 1 januari 2021 moeten ondernemers weer aan al hun belastingverplichtingen voldoen. Dat betekent dat ondernemers weer tijdig hun belasting moeten gaan betalen over de tijdvakken van het vierde kwartaal 2020, van december 2020 en van de 13e vierwekenperiode 2020. Ondernemers wordt een betalingsregeling aangeboden voor de tot eind dit jaar opgebouwde belastingschuld. Zij krijgen tot 1 januari 2023 de mogelijkheid deze bestaande belastingschuld af te bouwen in maximaal 24 gelijke maandelijkse termijnen. Hierbij zal door de Ontvanger geen zekerheid worden gevraagd voor de openstaande belastingschuld.

Communicatie
Op de website van de Belastingdienst wordt aangegeven hoe zal worden gecommuniceerd over verlenging van het uitstel en over de betalingsregeling. Ondernemers worden aangeraden om vóór 1 oktober 2020 het bijzondere uitstel te verlengen, ook al is hun uitstel van drie maanden dan nog niet verlopen. Het is de bedoeling dat alle ondernemers die bijzonder uitstel hebben gevraagd, in september 2020 een brief krijgen waarin de betalingsregeling wordt uitgelegd. In december 2020 volgt een tweede brief waarin een voorlopig overzicht van de belastingschuld staat en het maandbedrag van de betalingsregeling. In maart 2021 komt dan nog een derde brief met een definitief overzicht van de belastingschuld per 31 december 2020 en het (eventueel) aangepaste maandbedrag van de betalingsregeling. Het is vanzelfsprekend toegestaan al voor 1 januari 2021 en in de 24-maandenperiode (een deel van) de belastingschuld af te lossen.

Invorderings- en belastingrente
De tijdelijk naar 0,01% verlaagde invorderingsrente wordt verlengd tot en met 31 december 2021. Ondernemers betalen dus vrijwel geen rentekosten als ze aan het aflossen zijn. De belastingrente daarentegen zal echter weer met ingang van 1 oktober aanstaande worden verhoogd naar 4%, als prikkel om weer op tijd en juist aangifte te doen en/of een voorlopige aanslag aan te vragen. De belastingrente in de vennootschapsbelasting zal tot en met 31 december 2021 ook op 4% worden gesteld in plaats van 8%. Hiermee wordt voorkomen dat vennootschappen direct met hoge lasten worden geconfronteerd.

Maatwerk voor zwaarst getroffen ondernemers
Niet iedere ondernemer zal in staat zijn de opgebouwde belastingschuld binnen de gestelde termijn van 24 maanden af te lossen. In die gevallen zal er worden gezocht naar maatwerkoplossingen, bijvoorbeeld in de vorm van langer uitstel op grond van bestaand beleid, zoals opgenomen in de Leidraad Invordering (artikel 25.6.2a). Er moet dan wel sprake zijn van een levensvatbare onderneming. Daarom zullen nadere voorwaarden worden gesteld, zoals een verklaring van een derde deskundige. Tevens zal zo veel mogelijk zekerheden moeten worden verstrekt.


Nieuwe goedkeuring reisaftrek

Er is naast de verlenging van bestaande maatregelen ook een nieuwe maatregel getroffen. Dit betreft een goedkeuring voor de reisaftrek voor woon-werkverkeer in het openbaar vervoer. Omdat veel werknemers zoveel mogelijk thuis moeten werken, hebben ze minder recht op reisaftrek, terwijl  de kosten van een ov-abonnement mogelijk gewoon doorlopen. Daarom wordt goedgekeurd dat de reisaftrek in de aangifte inkomstenbelasting 2020 mag worden toegepast alsof de werknemer zijn reispatroon van voor de corona-crisis heeft voortgezet. Voorwaarde daarbij is dat de reiskosten ongewijzigd zijn.


Ook andere fiscale coronamaatregelen verlengd

Andere eerder getroffen maatregelen die worden verlengd tot en met 31 december 2020 zijn:

 • de goedkeuringen m.b.t. de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, waarbij tevens de huidige termijn van maximaal zes maanden betaalpauze wordt verlengd tot maximaal twaalf maanden;
 • de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen
 • de btw-vrijstelling voor het uitlenen van zorgpersoneel
 • het btw-nultarief voor mondkapjes
 • het uitstel voor de administratieve verplichtingen bij nieuwe werknemersde versoepeling van de onbelaste kostenvergoeding.


Loonheffing

Corona-afspraken over grensarbeid met België verlengd

In Fiscourant special nr. 10 berichtten wij over de afspraken die Nederland onder meer met België heeft gemaakt over de fiscale behandeling van grensarbeiders. Werknemers die in Nederland wonen en in België werken of werknemers die in België wonen en in Nederland werken, werken gedurende de coronacrisis vaker thuis. Deze afspraken zijn verlengd tot en met 31 december 2020.


Sociale zekerheid en arbeidsrecht

NOW verlengd met 9 maanden

Afgelopen vrijdag kondigde het kabinet aan dat de NOW per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden wordt verlengd. De steun aan bedrijven voor loondoorbetaling wordt in stappen afgebouwd. Tegelijk komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

 • NOW 3.0 geldt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden);
 • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak (januari t/m maart 2021) omhoog van 20% naar 30%;
 • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van de vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%;
 • In tegenstelling tot bij de NOW 1.0 en NOW 2.0 mag de loonsom geleidelijk worden verminderd met 10% (eerste tijdvak van 3 maanden), 15% (tweede tijdvak van 3 maanden) en 20% (derde tijdvak van 3 maanden) zonder dat de subsidie lager wordt. De (vrijwillige) daling van de loonsom kan tot stand komen door natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door een vrijwillig loonoffer te vragen van werknemers;
 • De korting op de subsidie die in de NOW 2.0 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag via het UWV, keert niet meer terug;
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon (€ 4.769).

Aanvragen
Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen. Daarbij kan met terugwerkende kracht een aanvraag ingediend worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december). Het tweede tijdvak loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en het derde tijdvak loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1.0 of 2.0, kan een werkgever gebruikmaken van de NOW 3.0.

Voorwaarden
De exacte voorwaarden van NOW 3.0 worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober a.s. bekend worden gemaakt. Zodra deze in de Staatscourant zijn gepubliceerd, verschijnt er een FiscContact waarmee je jouw cliënten kunt informeren. Daarna zal er ook een rekenmodel NOW 3.0 op de Fiscount Modellenbank worden geplaatst.


TVL met 9 maanden verlengd

Ondernemers en werkenden krijgen voor langere tijd meer duidelijkheid over financiële ondersteuning uit de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De belastingvrije tegemoetkoming wordt verhoogd van € 50.000 per bedrijf per vier maanden naar € 90.000 per bedrijf per drie maanden. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021. In die periode wordt de regeling ook geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.

Voorwaarden
Tot en met 31 december 2020 blijven de huidige voorwaarden van toepassing. Dit wil zeggen dat alleen bedrijven met een omzetverlies van meer dan 30% in aanmerking komen. Vanaf 1 januari 2021 wordt deze omzetdervingsgrens verhoogd naar 40%. Voor de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021 wordt de grens op 45% gesteld. De overige voorwaarden voor de TVL blijven ongewijzigd: zo blijft het percentage van de vaste kosten dat de TVL vergoed maximaal 50%.

Aanvragen
De subsidie is steeds per drie maanden aan te vragen. Vanaf 1 oktober 2020 (tot 29 januari 2021) kunnen ondernemers TVL voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 aanvragen. Aanvragen dien je in via de RVO met eHerkenning of DigiD


Tozo met 9 maanden verlengd

Ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt met negen maanden verlengd tot 1 juli 2021. Nieuw is dat er per 1 oktober 2020 in Tozo 3.0 een aanvullende beperkte vermogenstoets  wordt ingevoerd. Die toets houdt in dat ondernemers met meer dan € 46.520 aan direct beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldo en aandelen, obligaties en opties e.d.) niet in aanmerking komen voor Tozo 3.0. Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten. Bij de aanvraag legt de zelfstandige een verklaring af over de beschikbare geldmiddelen, die achteraf steekproefsgewijs door gemeenten wordt gecontroleerd. Net als bij Tozo 1.0 en 2.0 zal de kostendelersnorm en levensvatbaarheidstoets niet worden toegepast bij de bepaling van de bijstand voor levensonderhoud.

Overgang naar Bbz
Daarnaast wordt een stap gezet naar toepassing van het reguliere bijstandsregime voor zelfstandig ondernemers, zoals vastgelegd in het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Per 1 januari 2021 zullen gemeenten samen met de zelfstandig ondernemers inventariseren of en welke ondersteuning nodig is. Hierbij worden bestaande instrumenten uit de Participatiewet ingezet, zoals coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Vanaf 1 juli 2021 is het reguliere Bbz van toepassing. Het Bbz biedt een vangnet zowel voor ondernemers die hun bedrijf willen voortzetten, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

Controle
Gemeenten zijn inmiddels gestart met de eerste controles inzake de Tozo 1.0 en 2.0 om eventueel misbruik op te sporen. Deze controles vinden veelal steekproefsgewijs en/of signaal-gestuurd plaats.


Vaststellingsperiode tegemoetkomingen agrarische sector verlengd

In delen 8, 11 en 14 van de Fiscourant special berichtten we over de speciale tegemoetkomingen voor de sierteelt, specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw en voor de fritesaardappeltelers. Deze steunmaatregel is goedgekeurd door de Europese Commissie  maar inmiddels op onderdelen gewijzigd en verduidelijkt (zie ‘Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19’. Vorig week is bekendgemaakt dat de vaststellingsperiode voor deze tegemoetkomingen is verlengd tot en met 31 oktober 2020. Dit hangt samen met de bewijsstukken die nodig zijn voor deze tegemoetkoming. Die zijn op dit moment nog niet bekend voor tegemoetkomingen van € 25.000 of meer, aldus de RVO. De aanvraag van de vaststelling van een tegemoetkoming van minder dan € 25.000 kan nu wel worden gedaan tot en met 31 oktober 2020. Klik hier voor de aanvraag vaststelling van de ‘Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw’ en hier voor de aanvraag vaststelling ‘Tegemoetkoming fritesaardappeltelers’. De aanvraag vaststelling voor een tegemoetkoming van meer dan € 25.000 en minder dan € 125.000 moet deze week worden opengesteld. Op de website van RVO.nl wordt bekendgemaakt welke bewijsstukken er meegestuurd moeten worden. Het is nog niet bekend wanneer de aanvraag vaststelling voor een tegemoetkoming van meer dan € 125.000 kan worden gedaan. Is er al een aanvraag gedaan, dan moeten mogelijk aanvullende bewijsstukken worden aangeleverd. Daarover stuurt de RVO dan een e-mail naar de ondernemer.

Let op
In het geval voor dezelfde schade steun is ontvangen via de NOW-regeling, dan hoeft die steun niet in mindering gebracht te worden op de tegemoetkoming.


Nieuwe steunmaatregel voor binnenvisserij en kleinschalige kustvisserij

Er komt een nieuwe eenmalige tegemoetkoming voor binnenvissers en de kleinschalige kustvisserij. De tegemoetkoming is bedoeld voor binnenvissers die in de periode 16 maart 2020 en 15 juni 2020 een omzetverlies van ten minste € 1.000 hebben geleden en voor de kleinschalige kustvissers die in die periode ten minste een omzetverlies van € 1.500 hebben geleden. De tegemoetkoming bedraagt een vast bedrag van € 1.000 voor binnenvissers en van  € 1.500 voor kustvissers. De aanvragen kunnen tussen 14 september en 14 oktober 2020 worden ingediend bij de RVO. Daarnaast moet de ondernemer schriftelijk verklaren dat:

 • hij/zij aan de voorwaarden van de tegemoetkoming voldoet;
 • de omzetderving in de genoemde periode ten minste € 1.000 (binnenvissers) of €1.500 (kustvissers) bedroeg.

Er wordt zo spoedig mogelijk op de aanvraag beslist maar uiterlijk binnen acht weken.


Niet inloggen op Skypezitting komt voor risico van werkgever

Een werknemer spant een zaak aan tegen haar werkgever, waarna de rechter vanwege de coronamaatregelen een zitting via Skype plant. Eén dag voor de zitting geeft de werkgever aan de rechtbank te kennen niet over een Skypeverbinding te kunnen beschikken. Daarop wordt de zitting uitgesteld. De rechtbank zoekt per e-mail verschillende malen contact met de werkgever. De werkgever ontvangt deze berichten. Eén dag voor de nieuwe zittingsdatum bericht de werkgever echter opnieuw geen Skypeverbinding te kunnen maken. De zitting gaat nu door. Er was namelijk ook een specifiek telefoonnummer opgegeven, waarmee de werkgever kon deelnemen aan de zitting. De rechtbank behandelt de zaak als die waarbij gedaagde niet is verschenen en wijst de vorderingen toe.


Overig

Start aanvraagtermijn tegemoetkoming amateursportorganisaties uitgesteld

De start voor de aanvraag van de eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 3.500 voor amateursportorganisaties is uitgesteld van 1 september 2020 naar 8 september 2020. Amateursportorganisaties krijgen de tegemoetkoming voor doorlopende lasten in de periode 1 maart tot 1 juni 2020 en/of 1 juni tot 1 september 2020. Het gaat hier om de kosten aan gas, licht, water, belastingen en heffingen, hypotheeklasten of kosten die samenhangen met leningen en verzekeringen. Ook personeelskosten en onderhoudskosten die betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie kunnen worden betaald uit de eenmalige tegemoetkoming. De amateursport-organisatie krijgt de tegemoetkoming als zij in de genoemde periode een omzetverlies van ten minste 20% heeft geleden door de coronamaatregelen en als zij geen gebruik heeft gemaakt van een andere tegemoetkoming voor de doorlopende lasten (TOGS). Met behulp van de SBI-code wordt bepaald of een sportorganisatie voor de tegemoetkoming in aanmerking komt. De tegemoetkoming kan tot en met 4 oktober 2020 worden aangevraagd. Daarvoor komt binnenkort een formulier beschikbaar op www.dus-i.nl.


De-minimisverklaring bij Tegemoetkoming binnenvisserij en kleinschalige kustvisserij

Bij de aanvraag voor de tegemoetkoming binnenvisserij en kleinschalige kustvisserij moet een zogenoemde ‘de-minimisverklaring’ worden meegestuurd. Een de-minimisverklaring heeft alles te maken met het verbod op staatssteun. Overheden mogen geen subsidies verstrekken als dat zorgt voor concurrentievervalsing op de Europese markt. Via de de-minimisverordening zijn daarop soms uitzonderingen mogelijk: het gaat dan om kleinere steunbedragen die zo minimaal zijn dat ze weinig tot geen impact hebben op de Europese markt. Doorgaans geldt dit voor ondernemingssteun tot een bedrag van € 200.000 over een periode van drie belastingjaren.

Check genoten steunbedrag
In de ‘Beleidsregel tegemoetkoming kust- en binnenvisserij’ is het maximale steunbedrag € 30.000 over het lopende jaar en de 2 voorgaande jaren. Deze € 30.000 heeft betrekking op de al genoten steun plus het geschatte bedrag van de onderhavige steunaanvraag. Als financieel dienstverlener van de betreffende ondernemer kan ondersteuning worden gegeven ten aanzien van het verzamelen van informatie over de genoten steun in de genoemde periode en het onderkennen van mogelijke risico’s hierbij. Daarbij is het belang te onderkennen dat de genoten steun niet alleen subsidies betreft, maar ook belasting verlagende maatregelen, kortingen van overheidswege en dergelijke. De WBSO is uitgezonderd van de de-minimisverordening en hoeft bij het bepalen van de genoten steun niet te worden meegenomen.

Let op uitwerking groepsbegrip
De de-minimisverklaring wordt opgesteld en ondertekend door de ondernemer zelf en geldt per onderneming. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bepaald dat alle entiteiten die (juridisch of feitelijk) onder de zeggenschap staan van dezelfde entiteit, als één onderneming dienen te worden beschouwd. Derhalve is het groepsbegrip (artikel 2:24b BW) en de uitwerking daarvan in de bepalingen van de Raad voor de jaarverslaggeving (RJ217) van toepassing. Ook als er sprake is van kleine of micro-entiteiten gelden deze bepalingen, terwijl er in veel gevallen geen geconsolideerde jaarrekening zal worden opgesteld. Daarnaast kan een entiteit ook betekenen dat er sprake is van een ‘subjectieve’ rechtsvorm (eenmanszaak, VOF of CV). Ook dan zal moeten worden nagegaan in hoeverre de bepalingen van artikel 2:24b van toepassing zijn.

Tip
Overleg tijdig met je cliënt en voorkom dat er ten onrechte steun wordt gevraagd die later terugbetaald zal moeten worden.


Inspanningsverplichting voor werkgevers

Werkgevers die NOW 2.0 hebben aangevraagd, zijn krachtens artikel 15, onderdelen e en f van die regeling verplicht om a. de werknemers te informeren en b. zich in te spannen om werknemers te stimuleren deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing. Daartoe kan gebruik worden gemaakt van de NL Leer door-regeling. Wij hebben op onze modellenbank een Basistekst inzake inspanningsverplichting scholing NOW 2.0 opgenomen.

 

 

Bron: Fiscount